Säännöt

JANE JA AATOS ERKON SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT

 

§ 1 Säätiön nimi

Säätiön nimi on Jane ja Aatos Erkon säätiö ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

 

§ 2 Säätiön tarkoitus

Säätiön ensisijaisena tarkoituksena on tekniikan ja taloustieteiden sekä lääketieteen tutkimuksen ja opetuksen edistäminen ja tukeminen.

Säätiön tarkoituksena on myös taiteen ja kulttuurin sekä urheilutoiminnan ja ruumiillisen kasvatuksen ja hyvinvoinnin edistäminen Suomen kansakunnan etujen mukaisesti.

Säätiö toteuttaa säätiötoiminnalle laissa asetettua periaatetta jakamalla vuosittain pääoman tuotosta merkittävän osan yleishyödyllisiin tarkoituksiin.

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan ylläpitämällä tai tukemalla tutkimus- ja opetustoimintaa. Säätiö myöntää apurahoja, palkintoja ja tukia, tukee tutkimusprojekteja alan laitoksissa Suomessa ja ulkomailla sekä harjoittaa muita tukitoimenpiteitä.

Toiminnan painopiste on postgraduate-tutkimuksen ja –opiskelun tukemisessa.

Toimintaa voidaan harjoittaa Suomen ulkopuolella.

 

§ 3 Peruspääoma

Säätiön peruspääomana on perustajilta käteisenä luovutettu 1.000.000 euroa.

Säätiö voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä kartuttaa omaisuuttaan, ei kuitenkaan harjoittamalla liiketoimintaa.

 

§ 4 Varojen hallinta

Säätiön varat tulee sijoittaa turvallisesti ja varoja tulee hallita vallitsevat olosuhteet huomioon ottaen niin, että pääomaa ei ainoastaan säilytetä vaan myös kartutetaan tarkoituksenmukaisilla sijoituksilla.

 

§ 5 Säätiön johto

Säätiötä johtaa hallitus, joka koostuu kolmesta ja enintään seitsemästä jäsenestä. Aatos Erkko toimii elinaikanaan, tai siihen asti kunnes hän haluaa tehtävästä luopua, hallituksen puheenjohtajana. Jane Erkko toimii vastaavasti hallituksen varapuheenjohtajana. Hallitus valitsee muuten keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Hallitus voi valita 1-3 varajäsentä hallituksen varsinaisille jäsenille. Varajäsenet voivat olla läsnä hallituksen kokouksissa, mutta omaavat äänioikeuden ainoastaan, kun hallitus ei ole täysilukuinen.

Hallitukseen älköön valittako jäsentä tai varajäsentä, joka on täyttänyt tai toimikautensa aikana täyttää 75 vuotta.

Hallitus nimeää säätiölle asiamiehen ja vahvistaa hänen toimiohjeensa.

 

§ 6 Toimintavuosi

Säätiön toimintavuosi ja tilikausi on kalenterivuosi.

 

§ 7 Hallituksen vuosikokous

Hallituksen vuosikokous pidetään kunkin vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Tarvittaessa hallitus kokoontuu ylimääräisiin kokouksiin.

 

§ 8 Nimenkirjoitus

Säätiön nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja kumpikin erikseen sekä kaksi hallituksen jäsentä yhdessä sekä hallituksen määräämät säätiön toimihenkilöt yksin tai kaksi yhdessä.

 

§ 9 Toimintavaliokunnat

Hallitus voi asettaa valiokuntia valmistelemaan säätiön toimintaa koskevia asioita. Hallitus nimeää valiokunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä 1-5 muuta jäsentä, joiden tulee olla kyseisen alan asiantuntijoita.

Valiokunnan tehtävänä on tehdä hallitukselle ehdotuksia apurahojen, palkintojen ja tukien 1) haettavaksi julistamisen tavasta ja ajankohdasta, 2) asiantuntijalausuntojen hankkimisesta ja 3) jakamisesta sekä tehdä ehdotuksia koulutustoiminnan järjestämisestä ja valiokunnan toimintapiiriin kuuluvista muista tukitoimista. Lisäksi valiokunta voi ryhtyä muihin säätiön toimintaa helpottaviin ja edistämiin toimiin kyseisellä alalla hallituksen ohjeiden mukaisesti.

 

§ 10 Talousvaliokunta

Hallitus voi asettaa myös talousvaliokunnan, johon hallitus nimeää puheenjohtajan, varapuheenjohtajan sekä 1-3 jäsentä. Hallitus pyytää talousvaliokunnalta lausuntoja tärkeistä taloudellisista kysymyksistä.

Talousvaliokunnan jäsenten on oltava finanssi- ja talouselämän asiantuntijoita.

 

§ 11 Hallituksen kokoukset

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta. Hänen estyneenä ollessaan kokoonkutsujana toimii varapuheenjohtaja sijaisenaan hallituksen iältään vanhin jäsen.

Hallitus on päätösvaltainen, kun enemmistö on saapuvilla mukaan lukien puheenjohtaja ja/tai varapuheenjohtaja. Päätökset tehdään enemmistöperiaatteen mukaisesti. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee.

Hallitus kutsutaan koolle, jos kaksi jäsentä sitä vaatii.

Hallituksen ja valiokuntien kokouksista on laadittava pöytäkirja, jonka allekirjoittaa kokouksen puheenjohtaja ja yksi jäsen.

 

§ 12 Hallituksen toiminta

Sen lisäksi mitä määrätään säätiölainsäädännössä ja mitä nämä säädökset edellyttävät, on hallituksen

1. laadittava toimintakertomus edellisestä toimintavuodesta;

2. vuosikokouksessa hyväksyttävä ja allekirjoitettava tilinpäätös ja toimintakertomus säätiön toiminnasta edellisenä vuonna;

Tilinpäätös ja hallituksen kertomus on annettava heti vuosikokouksen jälkeen tilintarkastajille, joiden on annettava kertomuksensa huhtikuun kuluessa. Mikäli tarkastajien kertomus antaa aihetta, on hallituksen kokoonnuttava toukokuun kuluessa päättämään tarvittavista toimenpiteistä;

3. vuosikokouksessa tai ylimääräisessä kokouksessa vahvistettava seuraavan toimintavuoden talousarvio;

4. vuosikokouksessa valittava kolmesta seitsemään hallituksen jäsentä ja tarvittaessa 1-3 varajäsentä sekä tarvittaessa nimitettävä hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja seuraavaan vuosikokoukseen saakka;

5. vahvistettava hallituksen sekä valiokuntien jäsenten palkkiot;

6. vahvistettava tilintarkastajien palkkiot;

7. vuosikokouksessa valittava vähintään yksi tai enintään kaksi tilintarkastajaa, ja heille varamiehet, tarkastamaan kuluvan vuoden kirjanpito ja hallinto; vähintään yhden tilintarkastajan, sekä hänen varamiehensä, tulee olla keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja (KHT);

8. vuosikokouksessa valittava valiokuntien puheenjohtajat, varapuheenjohtajat ja jäsenet seuraavaan vuosikokoukseen saakka;

9. vuosikokouksessa tai ylimääräisessä kokouksessa päätettävä apurahojen, palkintojen tai muiden tukitoimenpiteiden jakamisesta;

10. vuosikokouksessa tai ylimääräisessä kokouksessa päätettävä ohjeista ja neuvoista valiokuntien toiminnaksi;

11. vuosikokouksessa tai tarvittaessa ylimääräisessä kokouksessa tutkittava säätiön varojen sijoittamista;

12. luovutettava viranomaisille laissa edellytetyt selvitykset ja muut tiedot sekä toimitettava viivytyksettä kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön edellyttämälle viranomaiselle oikeaksi todistetut jäljennökset tilinpäätöksestä, tase-erittelyistä, tilintarkastajien lausunnosta ja toimintakertomuksesta sekä ilmoitus hallituksen jäsenten ja nimenkirjoittajien vaihtumisesta.

 

§ 13 Sääntöjen muuttaminen

Jos säätiön sääntöjen muuttaminen muuttuneiden olojen vuoksi tai muusta syystä havaitaan tarpeelliseksi, on säätiön huolehdittava niiden muuttamisesta ja haettava muutokselle patentti- ja rekisterihallituksen vahvistus.

 

§ 14 Säätiön lakkauttaminen

Säätiö voidaan lakkauttaa ainoastaan, jos edellytykset säätiön toiminnalle puuttuvat.

Päätös lakkauttamisesta tehdään samassa järjestyksessä kuin pykälässä 13 mainittu sääntömuutos.

Jos säätiö lakkautetaan, käytetään varat säätiön tarkoituksen hyväksi.

 

§ 15 Muuta

Muutoin sovelletaan säätiölain säännöksiä.