2014

TULOSLASKELMA   1.1.-31.12.2014  1.1.-31.12.2013
VARSINAINEN TOIMINTA
Avustukset -17 289 600,00   -19 336 350,00
Toimintakulut
Henkilöstökulut -298 863,47 -216 752,02
Poistot -7 313,41 -3 793,56
Muut kulut -117 531,58 -102 522,07
-423 708,46 -323 067,65
   
VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -17 713 308,46 -19 659 417,65
     
VARAINHANKINTA
Saadut lahjoitukset 78 289 002,90 0,00

TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ
60 575 694,44 -19 659 417,65
     
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA
Tuotot 8 914 741,09 13 753 617,52
Sijoitusten arvonalennukset/- palautukset -66 690 660,43 -2 131 681,77
Kulut -127 710,33 -221 834,22
   -57 903 629,67   11 400 101,53
TUOTTO-/KULUÄÄMÄ 2 672 064,77 -8 259 316,12
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 2 672 064,77 -8 259 316,12
TASE
VASTAAVAA 31.12.2014 31.12.2013
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet 7 060,20 8 068,80
Aineelliset hyödykkeet 3 676,23 4 888,61
Sijoitukset 484 927 463,03 539 145 479,48
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 484 938 199,46 539 158 436,89
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Lyhytaikaiset saamiset 336,91 1 013,39
Rahoitusarvopaperit 167 134 189,87 108 016 876,24
Rahat ja pankkisaamiset 8 095 206,49 2 530 188,06
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 175 229 733,27 110 548 077,69
VASTAAVAA YHTEENSÄ 660 167 932,73 649 706 514,58
     
VASTATTAVAA 31.12.2014 31.12.2013
     
OMA PÄÄOMA
Peruspääoma 1 000 000,00 1 000 000,00
Vararahasto 8 052 051,86 8 052 051,86
Edellisten tilikausien ylijäämä 619 687 386,15 627 946 702,27
Tilikauden ali-/ ylijäämä 2 672 064,77 -8 259 316,12
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 631 411 502,78 628 739 438,01
VIERAS PÄÄOMA
Lyhytaikainen vieras pääoma 28 756 429,95 20 967 076,57
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 28 756 429,95 20 967 076,57
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 660 167 932,73 649 706 514,58