2014

TULOSLASKELMA         1.1.-31.12.2014    1.1.-31.12.2013
VARSINAINEN TOIMINTA            
Avustukset       -17 289 600,00        -19 336 350,00
Toimintakulut            
  Henkilöstökulut       -298 863,47   -216 752,02
  Poistot       -7 313,41   -3 793,56
  Muut kulut       -117 531,58   -102 522,07
          -423 708,46   -323 067,65
               
VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ   -17 713 308,46   -19 659 417,65
         
VARAINHANKINTA            
Saadut lahjoitukset       78 289 002,90   0,00

TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ
      60 575 694,44   -19 659 417,65
             
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA          
Tuotot         8 914 741,09   13 753 617,52
Sijoitusten arvonalennukset/- palautukset   -66 690 660,43   -2 131 681,77
Kulut         -127 710,33   -221 834,22
             -57 903 629,67     11 400 101,53
TUOTTO-/KULUÄÄMÄ       2 672 064,77   -8 259 316,12
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ       2 672 064,77   -8 259 316,12
               
TASE              
VASTAAVAA       31.12.2014   31.12.2013
PYSYVÄT VASTAAVAT            
Aineettomat hyödykkeet       7 060,20   8 068,80
Aineelliset hyödykkeet       3 676,23   4 888,61
Sijoitukset         484 927 463,03   539 145 479,48
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ     484 938 199,46   539 158 436,89
               
VAIHTUVAT VASTAAVAT          
Lyhytaikaiset saamiset       336,91   1 013,39
Rahoitusarvopaperit       167 134 189,87   108 016 876,24
Rahat ja pankkisaamiset       8 095 206,49   2 530 188,06
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ   175 229 733,27   110 548 077,69
               
VASTAAVAA YHTEENSÄ       660 167 932,73   649 706 514,58
             
VASTATTAVAA       31.12.2014   31.12.2013
             
OMA PÄÄOMA            
Peruspääoma       1 000 000,00   1 000 000,00
Vararahasto       8 052 051,86   8 052 051,86
Edellisten tilikausien ylijäämä     619 687 386,15   627 946 702,27
Tilikauden ali-/ ylijäämä       2 672 064,77   -8 259 316,12
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ     631 411 502,78   628 739 438,01
               
VIERAS PÄÄOMA            
Lyhytaikainen vieras pääoma     28 756 429,95   20 967 076,57
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ     28 756 429,95   20 967 076,57
               
VASTATTAVAA YHTEENSÄ     660 167 932,73   649 706 514,58