Toimintakertomus 2014

Toimintakertomus 2014

YLEISTÄ

Jane ja Aatos Erkon säätiö on perustettu vuonna 2002 tukemaan korkeatasoista kansainvälistä tutkimusta lääketieteen, tekniikan ja talouden alalla. Lisäksi säätiön tarkoituksena on edistää taidetta ja kulttuuria sekä urheilutoimintaa ja ruumiillista kasvatusta ja hyvinvointia Suomen kansakunnan etujen mukaisesti. Säätiön säädekirjan mukainen tarkoitus heijastaa säätiön perustajien arvomaailmaa ja se on laaja, jotta säätiö pystyisi vastaamaan muuttuvan maailman vaatimuksiin.

Säätiön toinen perustaja rouva Jane Erkko kuoli kotonaan pitkäaikaiseen sairauteen sunnuntaina maaliskuun 16 päivänä 2014. Säätiön perustajana ja hallituksen varapuheenjohtajana Jane Erkko edisti aktiivisesti säätiön säädekirjan tarkoitusta korkeatasoisen kansainvälisen tutkimuksen sekä taiteen ja kulttuurin tukemisessa. Henkilökohtaisella osallistumisellaan Jane Erkko toi esille säätiön perustajien arvomaailmaa ja tavoitteita. Säätiö muistaa kiitollisena Jane Erkon työtä ja vaalii hänen muistoaan.

Jane Erkon poismenon jälkeen säätiö siirtyi vaiheeseen, jossa perustajien henkilökohtaista panosta säätiön toimintaan ei enää ole käytettävissä. Ministeri Aatos Erkon ja rouva Jane Erkon työ säätiön perustamisessa ja kehityksessä ensimmäisen vuosikymmenen aikana on kuitenkin luonut vankan pohjan toiminnalle. Säätiön hallitus jatkaa perustajien viitoittamilla linjoilla säätiön tarkoituksen toteuttamiseksi perustajien tahdon mukaisesti.

VARSINAINEN TOIMINTA

Toimintavuoden aikana säätiön lahjoitukset ovat ylittäneet yli 32 miljoonaa euroa, johon sisältyy Tanssin talon investointihankkeelle myönnetty 15 miljoonan ehdollinen avustus. Varsinaisina avustuksina säätiön hallitus on myöntänyt noin 17 miljoonaa euroa. Suurimman yksittäisen avustuksen, kolme miljoonaa euroa, on saanut Helsingin yliopisto 375 – juhlavuoden varainhankintaan.

Tanssin talo

Tanssin talon investointihanketta koskeva päätös on säätiön mittakaavassa suuri ja se on tarkoitettu kunnianosoitukseksi säätiön perustajille. Avustuksen ehtona on, että Helsingin kaupunki ja valtio osallistuvat hankkeeseen riittävällä panostuksella ja että hankkeen toteutuksesta sovitaan muiden keskeisten tahojen kesken Jane ja Aatos Erkon säätiön hallituksen erikseen hyväksymällä puitesopimuksella kohtuullisessa ajassa. Lähtökohtana on, että puitesopimus tulee tehdä vuoden 2015 loppuun mennessä. Koska avustus on ehdollinen, sitä ei ole vielä kirjattu tuloslaskelmaan kuluksi.

Myönnetyt avustukset ovat liitteessä 1.

Tilastotietoja säätiöstä liitteessä 2.

Päätöksenteossa noudatettuja periaatteita

Avustusten kohteet on valittu säädekirjan tavoitteiden mukaisesti ja säädekirjan laaja tarkoitus on otettu huomioon päätettäessä avustuskohteista. Hallitus on jatkanut vakiintunutta käytäntöä myöntää avustuksia suurempiin hankkeisiin. Koska hakemuksia tulee säätiöön runsaasti, hallitus on joutunut tekemään valintoja korkeatasoistenkin hankkeiden välillä.

Tieteellisen tutkimuksen kriteerit

Tieteellisen tutkimuksen osalta säätiö on kohdentanut avustuksia sellaiseen tutkimukseen, jonka avulla suomalaiset tutkijat saavuttaisivat kansainvälisen tason ja aseman. Säätiö on muun muassa rahoittanut ulkomaille suuntautuneita tutkimusvierailuita, jos vierailu on ollut riittävän pitkäkestoinen, yleensä vähintään vuoden, ja tutkimuspaikka kansainvälisesti korkeatasoinen.

Tutkimushankkeiden valinnassa keskeisiä valintakriteerejä ovat olleet hankkeen tavoitteet, tutkijan saavutukset ja ammattitaito, hankkeen toteuttamissuunnitelma sekä tulosten merkitys. Pitempiaikaisen rahoituksen myöntämisellä hallitus on halunnut turvata tutkijoille työrauhan ja tutkimusvapauden.

Tutkimussuunnitelman tavoitteiden on pitänyt olla selkeästi määriteltyjä, mutta ne ovat voineet sisältää tieteellistä riskinottoa. Tutkija voi olla urallaan nuori tai edistynyt. Keskeinen tutkijan kriteeri on tieteellinen tuotteliaisuus, jossa merkitystä on annettu laadulle ja määrälle. Tutkijan saavutuksia on arvioitu myös suhteessa uran vaiheeseen.

Hankkeiden toteuttamissuunnitelmien on edellytetty olevan realistisia, sisältäen kuvauksen tutkimusaineistosta, kuvauksen tiedonkeruun menetelmistä ja tulosten käsittelystä ja tulkinnasta. Lisäksi aineiston koon on ollut oltava riittävä ja aineiston keruun toimiva ja realistinen myös aikataulun suhteen.

Tulosten odotettu merkitys heijastelee tutkimuksen tavoitteita ja se on suhteutettava riskinottoon. Korkean riskin hankkeen tieteellinen merkitys on onnistuessaan usein suuri, ja epäonnistuessaankin avaa usein uusia kysymyksiä.

Päätöksenteossa säätiö käyttää harkintansa mukaan ulkopuolisia neuvonantajia päätöksenteon tukena. Säätiö ei perustele päätöksiään eivätkä asiantuntijoiden nimet ole julkisia.

Jatkorahoitusta hakevien tutkijoiden osalta kriteerinä ovat olleet tutkimuksessa jo saavutetut tavoitteet ja lisärahoituksen mahdollistama lisäarvo.

Kulttuurihankkeiden kriteerit

Kulttuurihankkeiden valinnan yleiskriteerinä on ollut korkea taso ja kansainvälinen ulottuvuus. Tanssi ja musiikki ovat olleet hyvin edustettuina rahoituspäätöksissä ja avustuksia on pyritty kohdentamaan mahdollisuuksien mukaan nuorisoon. Kulttuurihankkeiden erilaisuudesta johtuen valintakriteerit ovat olleet tapauskohtaisia ja joustavia.

Avustuspäätösten valmistelu ja raportointi

Säätiössä on käytössä jatkuva haku, mutta hakemusten runsaudesta johtuen niitä on jouduttu tasaamaan hallituksen kokousten kesken. Hakemusten valmistelu on joustavaa ja asiamies on tavannut edelleen suurempien hankkeiden hakijat tai tutkimusryhmän johtajan henkilökohtaisesti.

Avustus – ja apurahahakemusten käsittelyssä otetaan huomioon esteellisyyskysymykset. Säätiö on määritellyt säätiön lähipiiriin kuuluvat, mahdollisen eturistiriitatilanteen sekä esteellisyyden vaikutuksen valmisteluun ja päätöksentekoon. Esteellisten henkilöiden on ensisijassa itse ilmoitettava esteellisyydestään ja sen perusteesta. Hallituksen ja toimielinten jäsenet sekä toimihenkilöt ilmoittavat avustus – ja apurahapäätösten tekoon vaikuttavat sidonnaisuudet ja eturistiriidat eivätkä osallistu eturistiriitatilanteessa hakemusta koskevaan valmisteluun tai päätöksentekoon.

Säätiö edellyttää raportointia myönnetyn hankkeen edistymisestä ja tuloksista. Avustuksen tai apurahan saajan tulee raportoida hankkeensa varainkäytöstä ja tuloksista pitemmän avustuksen osalta yleensä vuosittain väliraportilla ja loppuraportilla. Lyhyemmän hankkeen raportointi tapahtuu, kun hanke on valmistunut. Raportista tulee käydä ilmi, miten hankkeelle asetetut tavoitteet ovat toteutuneet ja hankkeessa mahdolliset esiintyneet ongelmat.

Avustusten maksaminen on tapahtunut avustuksen saajan antaman maksuaikataulun mukaan, joka on voinut olla joustava. Pitempikestoisissa hankkeissa on edellytetty taloudellista – ja sisällöllistä raportointia ennen seuraavan erän maksamista. Myönnettyjen tutkimusavustusten maksatus on tapahtunut pääsääntöisesti yliopiston tai vastaavan tutkimusyhteisön kautta.

Lähettäessään avustus- tai apurahahakemuksen Jane ja Aatos Erkon säätiölle hakijat luovuttavat säätiölle itseään koskevia tietoja, joista muodostuu säätiölle henkilötietoja sisältävä rekisteri. Tietoa säätiön avustus- ja apurahahakija- ja saaja rekisteristä on säätiön verkkosivuilla olevassa tietosuojaselosteessa.

Säätiön viestintä

Säätiö kertoo toiminnastaan avoimesti niin, että sitä voidaan seurata mahdollisimman tarkasti. Säätiön verkkosivuilla kerrotaan sellainen oleellinen tieto, joka on julkisesti saatavissa, kuten säätiön säädekirjan mukaiset tavoitteet, säätiön säännöt, hallituksen jäsenet ja talous- ja työvaliokunnan jäsenet sekä säätiön toimintakertomus ja tulos- ja tasetiedot. Tilinpäätöksen liitetietoja ei julkisteta säätiön kotisivulla, koska ne eivät anna oleellista lisätietoa säätiön toiminnasta.

Edellä mainitun lisäksi säätiön verkkosivuilla kerrotaan tiedot päätetyistä avustuksista. Säätiö ei perustele päätöksiään eikä julkista niiden myöntöperusteita. Myöskään hylätyistä hakemuksista ei anneta tietoa.

Säätiö antaa säännöllisesti lehdistötiedotteen avustuksistaan.

TULOSLASKELMA JA SIJOITUSTOIMINTA

Yleistä

Säätiön omaisuus koostui vuodenvaihteessa säätiön suoraan omistamasta arvopaperisalkusta ja Sanoma Oyj osakkeista, jonka lisäksi säätiö omistaa Oy Asipex Ab:n, jolla on tytäryhtiö Asipex AG muodostaen Asipex-konsernin. Kokonaisuuden markkina-arvo oli yhteensä 837 miljoona euroa. Omaisuudesta 91 % oli sijoitettuna osakkeisiin.

Säätiön suoraan omistama hajautettu sijoitusvarallisuus oli markkina-arvoltaan 201 miljoonaa euroa sisältäen käteisvarat, säätiön omistamien Sanoma Oyj osakkeiden

(37.731.832 kpl, 23,18 % osakkeista ja äänistä) markkina-arvo oli 174 miljoonaa euroa ja Asipex-konsernin sijoitussalkun markkina-arvo oli 450 miljoonaa euroa sisältäen käteisvarat. Lisäksi säätiön omistamien asunto-osakkeiden kirjanpito-arvo oli 12 miljoonaa euroa.

Tuloslaskelma

Varsinaisen toiminnan kulujäämä oli 17,7 miljoonaa euroa (2013: 19,7 miljoonaa euroa). Toimintavuonna päätetyt avustukset olivat noin 32,3 miljoonaa euroa

(21,0 miljoonaa euroa), josta 17,3 miljoonaa euroa kirjattiin toimintavuodelle kuluksi (19,3 miljoonaa euroa). Tanssin talon 15 miljoonan avustusta ei ole kirjattu vielä kuluksi, koska päätös on ehdollinen. Toimintakulut kauden aikana olivat 0,4 miljoonaa euroa (0,3 miljoonaa euroa).

Säätiön suoraan omistamien sijoitusten kirjanpidollinen kulu toimintavuoden aikana oli 57,9 miljoonaa euroa (tuotto 11,4 miljoonaa euroa). Suurimmat erät olivat Sanoma Oyj osakkeiden arvonalennus 67,0 miljoonaa euroa (arvonalennus 5,4 miljoona euroa), osinkotuotot 4,2 miljoonaa euroa (7,5 miljoonaa euroa), rahastojen voitto-osuudet 3,0 miljoonaa euroa (2,6 miljoonaa euroa) ja sijoitusten myyntivoitot 1,3 miljoonaa euroa (3,4 miljoonaa euroa).

Saadut lahjoitukset olivat Jane Erkon testamentin myötä 78,3 miljoonaa euroa (0,0 miljoonaa euroa).

Vuoden 2014 tilikauden ylijäämä oli 2,7 miljoonaa euroa (alijäämä 8,3 miljoonaa euroa).

Sijoitustoiminta

Säätiön suoraan omistamien sijoitusten tuotto vuonna 2014, huomioiden realisoimaton markkina-arvojen muutos, oli 12 % tai 15,7 miljoona euroa (2013 +18 % tai 18,9 miljoona euroa). Osakesijoitukset tuottivat 14 % (+22 %) ja lyhyet korkosijoitukset 1,4 % (+0,4 %). Sijoitustoiminnan absoluuttinen tulos oli hyvä ja osakkeiden tuotto ylitti hieman markkinatuoton vastaavalla maantieteellisellä allokaatiolla laskien.

Tuottotarkastelussa ei ole huomioitu Sanoma Oyj:n osakkeita ja Asipex-konsernia. Nämä mukaan lukien kokonaisuuden tuotto vuonna 2014, huomioiden realisoimaton markkina-arvojen muutos, oli +0,2 % (+10 %) tai 2 miljoonaa euroa (76 miljoonaa euroa). Ilman Sanoma Oyj:n osakkeita kokonaistuotto huomioiden realisoimaton markkina-arvojen muutos, oli +12 % (+20 %) tai 65 miljoonaa euroa (93 miljoonaa euroa)

Säätiön varallisuuden markkina-arvo (sisältäen Asipex-konsernin) oli vuoden vaihteessa 837 miljoona euroa (768miljoonaa euroa). Osakesijoitusten osuus varallisuudesta oli 91 % (94 %), korkosijoitusten 8 % (6 %) ja asunto-osakkeiden 1 % (0 %).

Sanoma Oyj osakkeet

Säätiö omistaa 37.731.832 kpl Sanoma Oyj:n osaketta, jotka edustavat 23,18 prosenttia Sanoma Oyj:n osakkeista ja äänistä.

Sanoma Oyj:n osinkotuotto säätiölle oli vuonna 2014 3,7 miljoonaa euroa (7,1 miljoonaa euroa). Realisoimaton arvonmuutos huomioiden tuotto oli -27 % tai

-63 miljoonaa euroa (-6 % tai -17 miljoonaa euroa).

Oy Asipex Ab -konserni

Säätiö omistaa Oy Asipex Ab:n koko osakekannan. Yhtiön kotipaikka on Helsinki ja yhtiöllä on täysin omistettu sveitsiläinen tytäryhtiö Asipex AG. Sijoitustoimintaa harjoittavan Oy Asipex Ab:n osakekanta siirtyi Jane ja Aatos Erkon säätiön omistukseen Ministeri Aatos Erkon testamentin myötä vuonna 2012.

Asipex-konsernin sijoitusten kokonaistuotto vuonna 2014, huomioiden realisoimaton markkina-arvojen muutos, oli +12 % (+20 %) tai 50 miljoona euroa (74 miljoonaa euroa). Osakesijoitukset tuottivat vastaavasti +14 % (+26 %). Sijoitustoiminnan absoluuttinen tulos oli hyvä ja osakkeiden tuotto oli pitkälti samalla tasolla kuin markkinatuotto vastaavalla maantieteellisellä allokaatiolla laskien.

Sijoitustoimintaa harjoittavana yhtiönä Asipex-konserni esittää sijoitustoiminnan tulot liikevaihdossa, liikevaihto oli 143,7 miljoonaa euroa (121,8). Liikevoitto oli 29,4 miljoonaa euroa (liikevoitto 25,6). Rahoituskulut olivat 0,2 miljoonaa euroa (rahoitustuotot 0,2) ja tilikauden voitto verojen jälkeen oli 28,5 miljoonaa euroa (25,4).

Tilikauden lopussa Asipex-konsernin tase oli 347,1 miljoonaa euroa (312,7). Oma pääoma oli 346,2 miljoonaa euroa (312,0) ja omavaraisuusaste oli 99,7 % (99,8 %). Vaihto-omaisuudessa olevien osakkeiden ja rahastojen kirjanpitoarvo oli vuoden lopussa 338,3 miljoonaa euroa (296,2) ja markkina-arvo 442,1 miljoonaa euroa (386,3).

Asipex-konsernin henkilöstö keskimäärin tilikauden aikana oli kolme henkilöä.

Riskien hallinta

Omaisuuden reaaliarvon säilyttäminen ja kasvattaminen pitkällä aikavälillä on sijoitustoiminnan ensisijainen tavoite. Säätiön sijoitustoiminnan tavoitteena on myös turvata varsinaisen toiminnan vakaa kassavirta ja riittävä maksuvalmius. Sijoitushorisontin ollessa pitkä sijoitusstrategia on osakepainotteinen (osakepaino oli vuoden lopussa 91 %) ja sijoitussalkkua ei yleisesti ottaen suojata. Lyhyen aikavälin kurssimuutoksilla ei ole säätiön kannalta merkitystä, koska säätiö pyrkii pitkän aikavälin reaalituottoon ja kassavirtaan.

Sijoitusstrategian mukaisesti sijoitukset on hajautettu maantieteellisesti, toimialoittain, yhtiökohtaisesti ja valuuttamääräisesti. Sijoitukset ovat likvideissä arvopapereissa ja rahastoissa, jotka voi nopeasti muuttaa rahaksi, eli säätiön rahoitus- ja likviditeettiriski on hyvin pieni.

Kotimainen ja kansainvälinen taloudellinen tilanne heijastuu säätiön sijoituksiin. Sijoitustoiminnan riskit liittyvät lähinnä yleiseen markkinariskiin, eli kansainvälisten osakemarkkinoiden ja osinkotulojen kehitykseen pitkällä aikavälillä.

Rahavarojen hoito ja sijoitustoiminta on tehty hallituksen hyväksymän sijoituspolitiikan mukaisesti ja sijoitustoimintaan liittyvät asiat on käsitelty säätiön talousvaliokunnassa.

Asipex-konsernin sijoitustoiminta ja riskien hallinta noudattaa yhtiön hallituksen hyväksymää sijoituspolitiikkaa, joka on linjassa yllä kuvatun Jane ja Aatos Erkon säätiön sijoituspolitiikan kanssa.

HALLINTO

Hallitus

Hallituksen puheenjohtajana toimi Nils Ittonen. Hänen toimikautensa kestää seuraavaan vuosikokoukseen saakka. Hallituksen varapuheenjohtajana toimi Jane Erkko kuolemaansa saakka. Uudeksi hallituksen varapuheenjohtajaksi valittiin vuosikokouksessa Juhani Mäkinen. Hänen toimikautensa kestää seuraavaan vuosikokoukseen saakka.

Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen hallituksen jäsenet Jaakko Rauramo, Heli Rahka, Reetta Meriläinen ja Juhani Mäkinen. Lisäksi hallitukseen valittiin Kerstin Rinne. Heidän toimikautensa kestää seuraavaan vuosikokoukseen saakka. Hallitus on kokoontunut toimintavuoden aikana kuusi kertaa.

Talousvaliokunta

Säätiön hallitus nimesi vuosikokouksessaan 27.3.2014 talousvaliokunnan puheenjohtajaksi Nils Ittosen ja jäseniksi Marja Leskisen ja Karl Tujulinin.

Talousvaliokunta seuraa finanssimarkkinoiden sekä talouden yleistä kehitystä ja toimii hallituksen vahvistaman sijoitusstrategian puitteissa. Talousvaliokunta on kokoontunut toimintavuoden aikana neljä kertaa.

Työvaliokunta

Säätiön hallitus nimesi vuosikokouksessaan 27.3.2014 työvaliokunnan puheenjohtajaksi Nils Ittosen ja jäseniksi Juhani Mäkisen ja Marja Leskisen.

Työvaliokunta valmistelee hallituksen päätettäväksi tulevat asiat. Työvaliokunta on kokoontunut toimintavuoden aikana neljä kertaa.

Palkkiot

Hallituksen jäsenille on maksettu kuukausittaista palkkiota sekä kokouspalkkiota. Hallituksen puheenjohtajan kuukausipalkkio on ollut 1.200 euroa kuukaudessa ja jäsenten 1.000 euroa kuukaudessa. Kokouspalkkiota puheenjohtajalle on maksettu 500 euroa ja jäsenille 400 euroa.

Toimihenkilöt

Säätiön asiamiehenä toimi Marja Leskinen ja osapäiväisenä toimihenkilönä Dita Eklund.

Asiamies on toiminut Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunnan hallituksen jäsenenä sekä neuvottelukunnan säätiön hyvää hallintoa ajantasaistavan toimikunnan puheenjohtajana.

Sääntömuutos

Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt säätiön sääntömuutoksen 22.7.2014. Henkilökohtaisista varajäsenistä luovuttiin ja uusien sääntöjen mukaan hallitus voi valita 1-3 varajäsentä hallitukselle.

TILINTARKASTUS

Säätiön hallitus valitsi vuosikokouksessaan 27.3.2014 säätiön tilejä tarkastamaan KHT, KTM Samuli Perälän ja PricewaterhouseCoopers Oy KHT tilintarkastusyhteisön sekä varatilintarkastajiksi KHT, KTM Sari Airolan ja KHT, KTM Marko Kämpin.

KULUVAN VUODEN TOIMINTA

Avustusten kohteet valitaan säädekirjaan merkittyjen tavoitteiden mukaisesti ja avustuspäätösten suuntaamista suurempiin avustuskohteisiin jatketaan. Säätiö jatkaa perustajien valitsemalla linjalla etsien kohteita ensisijaisesti korkeatasoisen kansainvälisen tieteellisen tutkimuksen tukemiseksi.

Uusien suurten avausten osalta taloudelliset rajoitteet on otettava huomioon sekä Tanssin talon investointipäätöksen vaatima merkittävä rahoitus, jos hanke toteutuu. Painopistealueita pyritään lisäämään taloustieteen ja teknologian alalla edellyttäen, että näiltä tutkimusaloilta tulee hyviä hakemuksia.

Toimintavuoden aikana selvitetään, valmistellaan ja päätetään avustuksista säätiön tarkoitusta toteutettaviin hankkeisiin. Lisäksi seurataan ja valvotaan myönnettyjen avustusten toteutumista. Verkostoitumista jatketaan.

Säätiön sijoitusomaisuuden lyhyemmän ja pidemmän aikavälin toteutuneet tuotot sekä tuotto-odotukset ja taloudellinen tilanne otetaan huomioon avustuspäätöksiä tehtäessä.

Liite 1

Vuoden 2014 avustuspäätökset:

Tanssin talo ehdollinen avustus, 15.000.000 euroa

Helsingin yliopiston 375 – juhlavuosi, 3.000.000 euroa

Professori Henrik Meinander, Helsingin yliopisto.”Demokratins drivkrafter: Kontext och särdrag i Finlands och Sveriges demokratier 1890-2020″, 3 v. 1.700.000 euroa

Professori Mart Saarma, Biotekniikan instituutti,Helsingin yliopisto. CDNF – Uusi hoito Parkinsonin tautiin, 3 v. 1.600.000 euroa

Professori Johanna Myllyharju ja professori Peppi Karppinen, Oulun yliopisto. Hapenpuutteen tunnistuskoneisto uutena lääkehoitokohteena, 5 v. 1.500.000 euroa

LT, Jukka Westermarck, Turun yliopisto, Helsingin yliopisto,Åbo Akademi. Aivosyövän uusi hoitostrategia, 3v. 950.000 euroa

LT, Olli Lohi, Tampereen yliopisto. Lasten leukemian biologinen tausta, 5 v. 750.000 euora

Psykologian tohtori Teija Kujala, Helsingin yliopisto. Lukivaikeuksien hermostollinen perusta ja biomarkkerit, 3v. 700.000 euroa

Tero Saarinen Company/Into liikeesssä ry. Esitystoiminnan kehittämishanke, 3 v. 620.000 euroa

Professori, FT Juha Partanen, Helsingin yliopisto, Biotieteiden laitos.Motivaatiokäyttäytymistä säätelevien hermosolujen erityisominaisuudet – pohja psykiatristen sairauksien uusille diagnostiikka- ja hoitokeinoille, 3 v. 570.000 euroa

TT, professori, dosentti Leena Ukkonen, Tampereen teknillinen yliopisto. Langattomat takaisinsirontaan perustuvat biolääketieteelliset aistimisjärjestelmät, 3 v. 500.000 euroa

FT Anna-Liisa Laine, Biotieteiden laitos, Helsingin yliopisto. Ahvenanmaan ketoverkoston eliölajisto ekologisen ja evoluutiobiologisen tutkimuksen mallisysteeminä, 3 v. 375.000 euroa

Marttaliitto ry. Paikoillanne, valmiina, keittiöön – Arjen taitoja ja ravitsemustietoa liikuntaa harrastaville nuorille, 3 v. 376.000 euroa

LT Anna-Liisa Levonen, Itä-Suomen yliopisto. Nrf2-transkriptiotekijä syövässä, 3 v. 300.000 euroa

PhD, Frederic Michon, Helsingin yliopisto. Sarveiskalvon kehitysbiologia, 3v. 286.500 euroa

PhD Zhang Hongbo, Helsingin yliopisto. Porous Silicon Based Multifunctional Nanoshuttle for targeting Intracellular Drug Delivery, 3 v. 283.000 euroa

FT, dosentti Pieta Mattila, Turun yliopisto. Biolääketieteen laitos. Solutukiranka lymfosyyttien aktivaatiossa: Reseptorisignaloinnista immuunivasteeseen, 3 v. 275.000 euroa

FT, dosentti Satu Kuure, Helsingin yliopisto, Biotekniikan instituutti. Solunsisäisten signalointireittien merkitys synnynnäisten munuaisen kehityshäiriöiden muodostumisessa, 3 v. 260.000 euroa

FT Inari Kursula, Oulun yliopisto. Malarialoisen erikoislaatuisen aktiinimoottorin toiminnan ymmärtäminen, 3 v. 250.000 euroa

PhD, Edite Figueiras, Tampereen yliopisto. A multi-physical hybrid imaging tool based on optical projection tomography, selective plane illumination microscopy, electrical impedance tomography and X-ray micro- computed tomography, 3 v. 235.500 euroa

Professori Marja-Liisa Riekkola, Helsingin yliopisto. Räätälöidyt miniatyrisoidut tekniikat ja systeemit –mahdollisuus innovatiivisiin biologisiin ratkaisuihin, 2v. 227.000 euroa

Helsingin Barokkiorkesterin yhdistys ry. Huippulaulajat Helsingin Musiikkitalossa 2015 – 2018, 3 v. 200.000 euroa

TkT Tanja Kallio, Aalto yliopisto, Kemian laitos. Tehokas sähkökatalyysi suoraglukoosipolttokennolle, 28 kk 190.000 euroa

PhD, dosentti Daniel Abankwa, Turun biotekniikan keskus. Targeting a new mechanism of tumour associated Ras mutations, 2 v. 181.000 euroa

D.Sc. Gyöngyi Kovacs, Hanken School of Economics Cascading innovation upstream the supply through procurement process, 2 v. 161.000 euroa

FT, Matti Vornanen, Biologian laitos, Itä-Suomen yliopisto. Validation of zebrafish as a model for human cardiac electrophysiology, 3 v. 146.000 euroa

Dosentti, Tanja Pessi, Tampereen yliopisto,Lääketieteen laitos. Bakteerimolekyylibiologian menetelmien kehittäminen sydän ja verisuonitautien patogeneesin tutkimuksessa ja riskin ennustamisessa, 1,5 v. 135.000 euroa

Tanssin talo ry. Tanssin talo ry:n kansainvälinen esitysvierailutuotanto Merikaapelihalliin 10/2014 osana Tanssin talon toiminnan käynnistämistä, 2014 130.000 euora

Ylilääkäri, Professori Ulla Puistola, Oulun yliopisto. Metformin rinta-, kohdunrunko- ja munasarjasyövässä. Epidemiologinen ja translationaalinen tutkimus, 5 v. 117.000 euroa

Professori Jukka Hyönä, Turun yliopisto. Silmänliikkeet lukijan havaintokentän laajuuden ilmentäjänä: suomen kielen erityispiirteiden vaikutukset, 2 v. 102.000 euroa

Helsingin yliopisto. Helsinki Challenge seminaari, 2015 100.000 euroa

Cantores Minores – poikakuoro. Musiikkileikkikoulutyön kehittäminen ja kuorolaulajien rekrytointi sekä taiteellisen ja pedagogisen toiminnan kehittäminen, 2014 100.000 euroa

FT, Lari Lehtiö, Oulun yliopisto. Selective Tankyrase Inhibitors as Cancer Drugs, 2 v. 100.000 euroa

FT Jouni Takalo, University of Sheffield. ”Mitä” –informaation käsittelyn hermostolliset mekanismit kappaleiden havaitsemisessa, 2 v. 100.000 euroa

FT Sari Vanhatupa, Tampereen yliopisto. Mesenkymaalisten kantasolujen luuerilaistuksen solusäätelymekanismit, 2v. 100.000 euroa

LT, Kari Tikkinen, s.-78, Helsingin yliopisto ja McMaster University. Clinical Urology and Epidemiology (CLUE) Working Group,2 v. 94.000 euroa

Professori Ville Kaila, Munchenin teknillinen yliopisto. Biomimeettiset vedenpilkkomiskatalysaattorit ja niiden molekyylitason toiminta, 12 kk 89.000 euroa

PhD, Wei Gonghong, Oulun Yliopisto. Genomic Approaches to Interpreting Prostate Cancer GWAS Results, 3 v. 72.000 euroa

FT, Laura Kerosuo-Pahlberg, California Institute of Technology. Myc-onkogeenien rooli hermostopienan muodostumisessa ja uusiutumiskyvyn ylläpitämisessä, 1 v. 60.000 euroa

Sibelius Akatemian puhallinorkesteri Academy Windsin esiintyminen Midwest Clinicissä Chicagossa 19.12.2014, 50.000

Kokkolan Orkesteriyhdistys ry. Keski-Pohjanmaan kamariorkesterin Sibelius – 150 Gaalakonsertit New Yorkissa ja Washingtonissa, 2015, 48.000 euroa

FT Kalle Rytkönen, Yale University. Uusien geeninsäätelyolosuhteiden muodostuminen nisäkkäiden raskauden evoluutiossa: aryylihiilivetyreseptori (AHR) kohdun geenisäätelijänä, 12 kk 45.000 euroa

LT Tatu Mäkinen, s.-79, University of Toronto, Canada. Mini-invasiivinen lonkan tekonivelleikkaus – prospektiivinen,randomisoitu monikeskustutkimus, 1 v 45.000 euroa

Kuopio Tanssii ja Soi ry. Kuopio Tanssii ja Soi – festivaalin 45-juhlavuoden ohjelmiston rakentamiseen, 2014 40.000 euroa

Tapiolan nuoret sinfonikot – China Tour 9. – 20.10.2014, 31.000 euroa

ME310-työryhmä. ME310:Design Innovation Course, 10 kk 25.000 euroa

Heinäveden Musiikkipäivät ry. Heinäveden Musiikkipäivät, avajaiskonsertti, Se ensemble Erkki Lasonpalo, kapellimestari, Monica Groop, mezzosopraano, Juha Kotilainen, baritoni, 2014 15.000 euroa

Oreck Jessica, Myriapod productions, New York, USA. Aatsinki dokumentin teatterilevitykseen, 12.000 euroa

K.L. Oeschin Muistoyhdistys ry. K.L. Oeschin elämänkerta-projekti, 10.000 euroa

LT Vartiainen Nuutti. Lyon Neuroscience Research Center. Keskushermostovaurion aiheuttaman kivun ennustaminen, 4 kk 10.000 euroa

Kuopion Musiikinystäväin Yhdistys ry Kansallinen Kuopion XII viulukilpailu 4.-11.1.2015, 10.000 euroa

Jääkäripataljoona 27:n Perinneyhdistys ry. Jääkäriperinteiden mediatallenteiden digitoiminen, 10.000 euroa

Orimattilan Erkko-lukion stipendit, 2014 3.600 euroa

LIITE 2