Toimintakertomus 2013

Toimintakertomus 2013

YLEISTÄ

Jane ja Aatos Erkon säätiö on perustettu vuonna 2002 tukemaan korkeatasoista kansainvälistä tutkimusta lääketieteen, tekniikan ja talouden alalla. Lisäksi säätiön tarkoituksena on edistää taidetta ja kulttuuria sekä urheilutoimintaa ja ruumiillista kasvatusta ja hyvinvointia Suomen kansakunnan etujen mukaisesti. Säätiön säädekirjan mukainen tarkoitus heijastaa säätiön perustajien arvomaailmaa ja se on laaja, jotta säätiö pystyisi vastaamaan muuttuvan maailman vaatimuksiin.

VARSINAINEN TOIMINTA

Toimintavuoden aikana säätiön toiminta on jatkanut kasvua ja hakemusten määrä sekä yhteydenotot säätiöön ovat lisääntyneet. Säätiön toiminnan laajentuminen on johtunut ennen kaikkea säätiön varallisuuden kasvusta, joka on tehnyt mahdolliseksi myönnettyjen avustusten määrän moninkertaistumisen. Myös säätiön hakemusten valmisteluprosessia ja hallinnollista työtä on kehitetty ja tehostettu sähköisen hakemusmenettelyn avulla.

Toimintavuoden aikana säätiö on toteuttanut säätiön sääntöjen mukaista tarkoitustaan jakamalla avustuksina 21.021.350 euroa.

Myönnetyt avustukset ovat liitteessä 1.

Tilastotietoja säätiöstä liitteessä 2.

Päätöksenteossa noudatettuja periaatteita

Avustusten kohteet on valittu säädekirjan tavoitteiden mukaisesti ja säädekirjan laaja tarkoitus on otettu huomioon päätettäessä avustuskohteista. Hallitus on jatkanut aikaisempien vuosien käytäntöä myöntää avustuksia suurempiin hankkeisiin. Säätiö käyttää harkintansa mukaan ulkopuolisia neuvonantajia päätöksenteon tukena.

Tieteellisen tutkimuksen osalta säätiö on kohdentanut avustuksia sellaiseen tutkimukseen, jonka avulla suomalaiset tutkijat saavuttaisivat kansainvälisen tason ja aseman. Tutkimushankkeiden valinnassa keskeisiä valintakriteerejä ovat olleet hankkeen tavoitteet, tutkijan saavutukset ja ammattitaito, hankkeen toteuttamissuunnitelma ja realistisuus sekä tulosten merkitys.

Tutkimussuunnitelman tavoitteiden on pitänyt olla selkeästi määriteltyjä, mutta ne ovat voineet sisältää tieteellistä riskinottoa. Tutkija voi olla urallaan nuori tai edistynyt ja tutkijan saavutuksia on arvioitu suhteessa uran vaiheeseen. Keskeinen tutkijan mitta on tieteellinen tuotteliaisuus, jossa merkitystä on annettu laadulle ja määrälle.

Hankkeiden toteuttamissuunnitelmien on edellytetty olevan realistisia, sisältäen kuvauksen tutkimusaineistosta, kuvauksen tiedonkeruun menetelmistä ja tulosten käsittelystä ja tulkinnasta. Lisäksi aineiston koon on ollut oltava riittävä ja aineiston keruun toimiva ja realistinen myös aikataulun suhteen.

Tulosten odotettu merkitys heijastelee tutkimuksen tavoitteita ja se on suhteutettava riskinottoon. Korkean riskin hankkeen tieteellinen merkitys on onnistuessaan usein suuri, ja epäonnistuessaankin avaa usein uusia kysymyksiä.

Kulttuurihankkeiden valinnassa kriteerinä on ollut hankkeen tai esityksen kansainvälinen taso. Tanssi ja musiikki ovat olleet hyvin edustettuina tehdyissä päätöksissä ja avustuksia on pyritty kohdentamaan mahdollisuuksien mukaan nuorisoon. Kulttuurihankkeiden suuresta erilaisuudesta johtuen valintakriteerit ovat joustavampia.

Avustuspäätösten valmistelu ja raportointi

Avustus- ja apurahahakemuksia käsitellään säätiössä jatkuvasti. Hakemusten valmistelu on joustavaa ja asiamies on tavannut suurempien hankkeiden hakijat tai tutkimusryhmän johtajan henkilökohtaisesti.

Avustus – ja apurahahakemusten käsittelyssä otetaan huomioon esteellisyyskysymykset. Säätiö on määritellyt säätiön lähipiiriin kuuluvat, mahdollisen eturistiriitatilanteen sekä esteellisyyden vaikutuksen valmisteluun ja päätöksentekoon. Hallituksen ja toimielinten jäsenet sekä toimihenkilöt ilmoittavat avustus – ja apurahapäätösten tekoon vaikuttavat sidonnaisuudet ja eturistiriidat eivätkä osallistu eturistiriitatilanteessa hakemusta koskevaan päätöksentekoon tai sitä edeltävään prosessiin.

Säätiö edellyttää raportointia myönnetyn hankkeen edistymisestä ja tuloksista. Avustuksen tai apurahan saajan tulee raportoida hankkeensa varainkäytöstä ja tuloksista pitemmän avustuksen osalta vuosittain ja lyhyemmän, kun hanke on valmistunut.

Lähettäessään avustus- tai apurahahakemuksen Jane ja Aatos Erkon säätiölle hakijat luovuttavat säätiölle itseään koskevia tietoja, joista muodostuu säätiölle henkilötietoja sisältävä rekisteri. Tietoa säätiön avustus- ja apurahahakija- ja saaja rekisteristä on säätiön verkkosivuilla olevassa tietosuojaselosteessa.

Säätiön viestintä

Säätiö kertoo toiminnastaan avoimesti niin, että sitä voidaan seurata mahdollisimman tarkasti. Säätiön verkkosivuilla kerrotaan kaikki sellainen oleellinen tieto, joka on julkisesti saatavissa, kuten säätiön säädekirjan mukaiset tavoitteet, säätiön säännöt, hallituksen jäsenet ja talous- ja työvaliokunnan jäsenet sekä säätiön toimintakertomus ja tulos- ja tasetiedot. Säätiön verkkosivuilla kerrotaan myös tiedot päätetyistä avustuksista. Tämän lisäksi säätiö antaa säännöllisesti lehdistötiedotteen avustuksistaan.

Säätiölain uudistamistyöryhmän mietinnöstä säätiö antoi oikeusministeriölle lausunnon.

TULOSLASKELMA JA SIJOITUSTOIMINTA

Yleistä

Säätiön omaisuus koostui vuodenvaihteessa säätiön suoraan omistamasta arvopaperisalkusta ja Sanoma Oyj osakkeista, jonka lisäksi säätiö omistaa Oy Asipex Ab:n, jolla on tytäryhtiö Asipex AG muodostaen Asipex-konsernin.

Säätiön suoraan omistama hajautettu sijoitusvarallisuus oli markkina-arvoltaan 127 miljoona euroa sisältäen käteisvarat, säätiön omistamien Sanoma Oyj osakkeiden (37.483.619 kpl, 23,02 % osakkeista ja äänistä) markkina-arvo oli 239 miljoona euroa ja Asipex-konsernin sijoitussalkun markkina-arvo oli 402 miljoona euroa sisältäen käteisvarat. Kokonaisuuden markkina-arvo oli yhteensä 768 miljoona euroa. Omaisuudesta 94 % oli sijoitettuna osakkeisiin.

Tuloslaskelma

Varsinaisen toiminnan kulujäämä oli 19,7 miljoonaa euroa (2012: 9,2 miljoonaa euroa). Toimintavuonna päätetyt avustukset olivat 21,0 miljoonaa euroa, josta 19,3 miljoonaa euroa kirjattiin toimintavuodelle kuluksi (8,9 miljoonaa euroa). Toimintakulut kauden aikana olivat 0,3 miljoonaa euroa (0,3 miljoonaa euroa).

Säätiön suoraan omistamien sijoitusten kirjanpidollinen tuotto toimintavuoden aikana oli 11,4 miljoonaa euroa (tuotto 6,6 miljoonaa euroa). Suurimmat erät olivat osinkotuotot 7,5 miljoonaa euroa (0,2 miljoonaa euroa), sijoitusten myyntivoitot 3,4 miljoonaa euroa (0,5 miljoonaa euroa), rahastojen arvonalennusten palautukset 3,2 miljoonaa euroa (rahastojen arvonalennusten palautukset 4,1 miljoonaa euroa), rahastojen voitto-osuudet 2,6 miljoonaa euroa (2,5 miljoonaa euroa) ja Sanoma Oyj osakkeiden arvonalennus 5,4 miljoonaa euroa (0,0 miljoona euroa).

Vuoden 2013 tilikauden alijäämä oli 8,3 miljoonaa euroa (ylijäämä 556,5 miljoonaa euroa, ilman saatua lahjoitusta alijäämä -2,5 miljoonaa euroa). Vuosina 2012 ja 2013 myönnettyjen avustusten määrät olivat suurempia kuin

sijoitusten kirjanpidolliset nettotuotot. Sijoitusten markkinatuotot (sisältäen Sanoma-osakkeet ja Asipex-konserni) ylittivät kuitenkin myönnettyjen avustusten määrän molempina vuosina.

Sijoitustoiminta

Säätiön suoraan omistamien sijoitusten tuotto vuonna 2013, huomioiden realisoimaton markkina-arvojen muutos, oli 18 % tai 18,9 miljoona euroa (2012 +12 % tai 11,3 miljoona euroa). Osakesijoitukset tuottivat 22 % (+15 %) ja lyhyet korkosijoitukset 0,4 % (+5,0 %). Sijoitustoiminnan absoluuttinen tulos oli erinomainen ja osakesijoitusten tuotot ylittivät vertailuindeksit.

Tuottotarkastelussa ei ole huomioitu Sanoma Oyj:n osakkeita ja Asipex-konsernia. Nämä mukaan lukien kokonaisuuden tuotto vuonna 2013, huomioiden realisoimaton markkina-arvojen muutos, oli +10 % (+3 %) tai 76 miljoonaa euroa (23 miljoonaa euroa).

Säätiön varallisuuden markkina-arvo (sisältäen Asipex-konsernin) oli vuoden vaihteessa 768 miljoona euroa (737 miljoonaa euroa). Osakesijoitusten osuus varallisuudesta oli 94 % (89 %), korkosijoitusten 6 % (11 %).

Sanoma Oyj osakkeet

Säätiö omistaa 37.483.619 kpl Sanoma Oyj:n osaketta, jotka edustavat 23,02 prosenttia Sanoma Oyj:n osakkeista ja äänistä. Jane Erkko on luopunut säätiön testamenttilahjoituksena saatujen Sanoma-osakkeiden osinko-oikeudesta toukokuussa 2013.

Sanoma Oyj:n osinkotuotto säätiölle oli vuonna 2013 7,1 miljoonaa euroa. Realisoimaton arvonmuutos huomioiden tuotto oli -17 miljoonaa euroa tai -6 %.

Oy Asipex Ab -konserni

Säätiö omistaa Oy Asipex Ab:n koko osakekannan. Yhtiön kotipaikka on Helsinki ja yhtiöllä on täysin omistettu sveitsiläinen tytäryhtiö Asipex AG. Sijoitustoimintaa harjoittavan Oy Asipex Ab:n osakekanta siirtyi Jane ja Aatos Erkon säätiön omistukseen Ministeri Aatos Erkon testamentin myötä vuonna 2012.

Asipex-konsernin sijoitusten kokonaistuotto vuonna 2013, huomioiden realisoimaton markkina-arvojen muutos, oli +20 % (+14 %) tai 74 miljoona euroa (43 miljoonaa euroa). Osakesijoitukset tuottivat vastaavasti +26 % (+18 %). Toimintavuoden 2013 tuotto osakemarkkinoilla ylitti selvästi vertailuindeksit ja oli erinomainen.

Sijoitustoimintaa harjoittavana yhtiönä Asipex-konserni esittää sijoitustoiminnan tulot liikevaihdossa, liikevaihto oli 121,8 miljoonaa euroa (62,1). Liikevoitto oli 25,6 miljoonaa euroa (liikevoitto 14,0). Rahoitustuotot olivat 0,2 miljoonaa euroa (87,0) ja tilikauden voitto verojen jälkeen oli 25,4 miljoonaa euroa (79,6).

Tilikauden lopussa Asipex-konsernin tase oli 312,7 miljoonaa euroa (360,1). Oma pääoma oli 312,0 miljoonaa euroa (340,4) ja omavaraisuusaste oli 99,8 % (94,5 %). Vaihto-omaisuudessa olevien osakkeiden ja rahastojen kirjanpitoarvo oli vuoden lopussa 296,2 miljoonaa euroa (274,3) ja markkina-arvo 386,3 miljoonaa euroa (314,5).

Asipex-konsernin henkilöstö keskimäärin tilikauden aikana oli kolme henkilöä.

Riskien hallinta

Omaisuuden reaaliarvon säilyttäminen ja kasvattaminen pitkällä aikavälillä on sijoitustoiminnan ensisijainen tavoite. Säätiön sijoitustoiminnan tavoitteena on myös turvata varsinaisen toiminnan vakaa kassavirta ja riittävä maksuvalmius. Sijoitushorisontin ollessa pitkä sijoitusstrategia on osakepainotteinen (osakepaino oli vuoden lopussa 94 %) ja sijoitussalkkua ei yleisesti ottaen suojata. Lyhyen aikavälin kurssimuutoksilla ei ole säätiön kannalta merkitystä, koska säätiö pyrkii pitkän aikavälin reaalituottoon ja kassavirtaan.

Sijoitusstrategian mukaisesti sijoitukset on hajautettu maantieteellisesti, toimialoittain, yhtiökohtaisesti ja valuuttamääräisesti. Sijoitukset ovat likvideissä arvopapereissa ja rahastoissa, jotka voi nopeasti muuttaa rahaksi, eli säätiön rahoitus- ja likviditeettiriski on hyvin pieni.

Kotimainen ja kansainvälinen taloudellinen tilanne heijastuu säätiön sijoituksiin. Sijoitustoiminnan riskit liittyvät lähinnä yleiseen markkinariskiin, eli kansainvälisten osakemarkkinoiden ja osinkotulojen kehitykseen pitkällä aikavälillä.

Rahavarojen hoito ja sijoitustoiminta on tehty hallituksen hyväksymän sijoituspolitiikan mukaisesti ja sijoitustoimintaan liittyvät asiat on käsitelty säätiön talousvaliokunnassa.

Asipex-konsernin sijoitustoiminta ja riskien hallinta noudattaa yhtiön hallituksen hyväksymää sijoituspolitiikkaa, joka on linjassa yllä kuvatun Jane ja Aatos Erkon säätiön sijoituspolitiikan kanssa.

HALLINTO

Hallitus

Hallituksen puheenjohtajana toimi Nils Ittonen. Hänen toimikautensa kestää seuraavaan vuosikokoukseen saakka. Hallituksen varapuheenjohtajana jatkaa Jane Erkko, jonka toimikausi säätiön sääntöjen mukaan kestää hänen elinajan, tai siihen asti kunnes hän haluaa tehtävästään luopua.

Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen hallituksen jäsenet Jaakko Rauramo, Sakari Alhopuro ja Heli Rahka. Lisäksi hallitukseen valittiin Reetta Meriläinen ja Juhani Mäkinen. Heidän toimikautensa kestää seuraavaan vuosikokoukseen saakka. Hallitus on kokoontunut toimintavuoden aikana neljä kertaa.

Talousvaliokunta

Säätiön hallitus nimesi vuosikokouksessaan 21.3.2013 talousvaliokunnan puheenjohtajaksi Nils Ittosen ja jäseniksi Marja Leskisen ja Karl Tujulinin.

Talousvaliokunta seuraa finanssimarkkinoiden sekä talouden yleistä kehitystä ja toimii hallituksen vahvistaman sijoitusstrategian puitteissa. Talousvaliokunta on kokoontunut toimintavuoden aikana neljä kertaa.

Työvaliokunta

Säätiön hallitus nimesi vuosikokouksessaan 21.3.2013 työvaliokunnan puheenjohtajaksi Nils Ittosen ja jäseniksi Jane Erkon ja Marja Leskisen.

Työvaliokunta valmistelee hallituksen päätettäväksi tulevat asiat. Työvaliokunta on kokoontunut toimintavuoden aikana neljä kertaa.

Toimihenkilöt

Säätiön asiamiehenä toimi Marja Leskinen ja osapäiväisenä toimihenkilönä Dita Eklund.

TILINTARKASTUS

Säätiön hallitus valitsi vuosikokouksessaan 21.3.2013 säätiön tilejä tarkastamaan kauppatieteiden maisteri Johanna Perälän, KHT ja kauppatieteiden maisteri Samuli Perälän, KHT sekä varatilintarkastajiksi kauppatieteiden maisteri Sari Airolan, KHT ja kauppatieteiden maisteri Henrik Sormusen, KHT.

KULUVAN VUODEN TOIMINTA

Vuosittain myönnettäväksi tulevien avustusten määrää voidaan edelleen lisätä hallitusti. Avustusten kohteet valitaan säädekirjaan merkittyjen tavoitteiden mukaisesti ja avustuspäätösten suuntausta suurempiin avustuskohteisiin jatketaan. Säätiö jatkaa valitsemallaan linjalla etsien kohteita ensisijaisesti korkeatasoisen kansainvälisen tieteellisen tutkimuksen tukemiseksi.

Toimintavuoden aikana selvitetään, valmistellaan ja päätetään avustuksista säätiön tarkoitusta toteutettaviin hankkeisiin. Lisäksi seurataan ja valvotaan myönnettyjen avustusten toteutumista.

Säätiön sijoitusomaisuuden lyhyemmän ja pidemmän aikavälin toteutuneet tuotot sekä tuotto-odotukset ja taloudellinen tilanne otetaan huomioon avustuspäätöksiä tehtäessä.

TILINPÄÄTÖKSEN JÄLKEISET OLEELLISET TAPAHTUMAT

Säätiön toinen perustaja rouva Jane Erkko kuoli kotonaan pitkäaikaiseen sairauteen sunnuntaina maaliskuun 16 päivänä 2014. Säätiön perustajana ja hallituksen varapuheenjohtajana Jane Erkko edisti aktiivisesti säätiön säädekirjan tarkoitusta korkeatasoisen kansainvälisen tutkimuksen sekä taiteen ja kulttuurin tukemisessa. Henkilökohtaisella osallistumisellaan Jane Erkko toi esille säätiön perustajien arvomaailmaa ja tavoitteita. Säätiö muistaa kiitollisena Jane Erkon työtä ja vaalii hänen muistoaan.

 

Liite 1

Professori Lauri Aaltosen tutkimusryhmä, Helsingin yliopisto. Periytyvän syöpäalttiuden syiden ymmärtäminen, 3 vuotta, 2.504.700 euroa

Helsingin yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta, Erkko Fellow-ohjelma, 5 vuotta, 2.500.000 euroa

Professori Mikko Hallman ja professori Mika Rämet, Oulun yliopisto. Spontaani ennenaikainen synnytys: alttiusgeenit ja synnytyksen ajoittuminen, 5 vuotta, 1.500.000 euroa

Akatemiaprofessori Jukka Jernvall, Helsingin yliopisto. Saimaannorppa genomitutkimuksen mallilajiksi, 3 vuotta, 1.320.000 euroa

Professori Heikki Joensuu ja dosentti Outi Monni, Helsingin yliopisto. Pään ja kaulan alueen syövän täsmähoidot, 3 vuotta, 1.200.000 euroa

Professori Mika Rämet, Tampereen yliopisto. Uuden rokotteen kehittäminen tuberkuloosia vastaan, 5 vuotta, 1.000.000 euroa

Crisis Management Initiative, CMI Yhteiskunnallisesti ansioituneet naiset konfliktinratkaisuissa sekä kansainvälinen rauhanvälitysfoorumi, 3 vuotta, 900.000 euroa

Suomen Kansallisoopperan säätiö, Kansallisbaletin Nuorisoryhmän perustaminen, 3 vuotta, 900.000 euroa

FT Iiris Hovatta, Helsingin yliopisto. Ahdistuneisuushäiriöiden neurobiologiset mekanismit, 3 vuotta, 814.000 euroa

Professori Irma Thesleff ja FT Marja Mikkola, Helsingin yliopisto. Elinten kehityshäiriöt ja regeneraatio , 3 vuotta, 660.000 euroa

Professori Raimo Tuominen, Helsingin yliopisto. New protein kinase modulators for cancer and Alzheimer’s disease – An academic drug discovery project aiming at new therapeutic entities, 3 vuotta, 640.000 euroa

American Scandinavian Foundation, Jane and Aatos Erkko Fund, 500.000 euroa

Professori Bjarne Udd, Helsingin yliopisto. Diagnoosin ja syyn hakeminen tuntematonta lihasairautta sairastaville suomalaisille, 3 vuotta, 483.000 euroa

FT Katri Koli, Helsingin yliopisto. Gremliini ja TGF-beta/BMP tasapaino – avain uusiin hoitosovelluksiin fibroosissa ja syövässä, 3 vuotta, 440.450 euroa

Helsinki Missio. Pelastakaa sukupolvi-hanke sekä vapaaehtoistoiminnan tutkiminen, 3 vuotta, 440.000 euroa

FT Timo Myöhänen, Helsingin yliopisto. Prolyylioligopeptidaasin (POP) rooli Parkinsonin taudissa ja sen estäminen taudin hoitokeinona, 3,5 vuotta, 411.600 euroa

Professori Seppo Parkkila, Tampereen yliopisto. Hiilihappoanhydraasin kaltaisten (CARP) proteiinien merkitys hermoston rappeumamuutosten kehittymisessä, 3 vuotta, 294.000 euroa

FT Anne Panhelainen, Helsingin yliopisto. Uuden hermokasvutekijän tehokkuus solutuhon estäjänä Parkinsonin taudissa, 3 vuotta, 210.000 euroa

FT Jaakko Pohjoismäki, Kuopion yliopisto. Mitokondrio-DNAn rekombinaation merkitys sydänsolujen suojaamisessa happiradikaalivauriolta, 3 vuotta, 200.000 euroa

TkT Arenius Pia, Hanken School of Economics. Study of the entrepreneurial startup process: How individuals seek to start new businesses in Finland (STEPP), 2014-2018, 200.000 euroa

FT Merja Voutilainen, Helsingin yliopisto. CDNF:n ja MANF:in vaikutusten tutkiminen amyotrofisen lateraaliskleroosin (ALS:in) geneettisissä eläinmalleissa, 3 vuotta, 200.000 euroa

Haminan kaupunki; Kansainvälinen Hamina Tattoo – sotilasmusiikkifestivaali, 200.000 euroa

Helsingin yliopisto; Helsinki Think Company – Tieteestä yrittäjyyttä, 2 vuotta, 195.000 euroa

Professori Markku J Lampinen, Aalto yliopisto.Tehokkaan suoraglukoosipoltto- kennon tutkimus- ja kehitystyö, 3 vuotta, 189.000 euroa

FT Luis Bimbo, Helsingin yliopisto. Dendrimersomit lääketerapian solureaktoreina, 3 vuotta, 152.000 euroa

Sotilaskapellimestari, musiikkimajuri Raine Ampuja; Suomalaisen sotilasmusiikin historia, 5 vuotta, 123.000 euroa

FT, dosentti Sisko Tauriainen, Turun yliopisto. Parechvirus tyypin 4 patogeneesin tutkiminen hermosolussa, 12 kk, 105.000 euroa

Into liikkeessä ry, Tero Saarinen Company Borrowed Light ja HUNT tanssielokuvien tuottaminen, 100.000 euroa

LT Jukka Pajarinen, Stanford University, USA. Tekonivelten elinkaaren pidentäminen biologisia menetelmiä käyttäen, 3 vuotta, 90.000 euroa

FT Matti Lahti, Goodman Cancer Center, McGill yliopisto, Montreal, Kanada. Met-signaloinnin merkitys kasvainten muodostumisessa ja lääkeresistenssissä, 2 vuotta, 90.000 euroa

Valo ry / International Working Group on Women and Sport IWG. 6th IWG World Conference on Women and Sport 2014, 87.300 euroa

Satamajäänsärkijä S/S Turso yhdistys, 80.000 euroa

FT Kirsi Ketola, Väitöskirjan jälkeinen tutkimus, Vancouver Prostate Centre, Kanada, 70.000 euroa

FT Ville Veikkolainen, Epiteelikudoksen kaavoittumista ohjaavan koodin selvittäminen, 2 vuotta, 67.900 euroa

Professori Mikko Juusola, University of Sheffield UK. From wiring to brain function in Drosophila; the role of intrinsic activity, 3 vuotta, 66.000 euroa

LT Jussi Tikkanen. Keuhkosiirrännäisen vasta-ainevälitteinen hyljintäreaktio, 12 kk, 60.000 euroa

Crusell-seura ry, Kansainvälinen Crusell-oboekilpailu 2014, 60.000 euroa

Dosentti Mikko Stenlund, Epätasapainoiset ja laajennetut kaoottiset dynaamiset systeemit, 5 vuotta, 45.250 euroa

FT Johannes Leppä, California Institute of Technology, USA. Varattujen hiukkasten nopeamman kasvun mittaaminen ja parametrisaation kehittäminen bipolaariselle varausjakaumalle vaihtelevissa olosuhteissa, 3 vuotta, 41.000 euroa

FM Lignell Hanna, California Institute of Technology (Caltech). Ilmakehän Eloperäisten ja Aromaattisten Aerosolihiukkasten Koostumus ja Kemia, 2015, 40.000 euroa

LT Esa Korpi. Motivoidun käyttäytymisen neurobiologia, 34.000 euroa

FT Madanat Rami, Harvard University, USA. Metalli-metalli liukuparin omaavien lonkkatekonivelten komplikaatiot, riskitekijät ja hoitotulokset – rekisteritutkimus 12 kk, 31.000 euroa

Tanssin talo ry. Yleisölle avoimen tapahtumakokonaisuuden 8.11.2013 tuotannollistekninen toteutus, 30.000 euroa

Ph.D. Wei Gonghong, Oulun yliopisto. Genemic Approaches to Identify Diagnostic Markers for Prostata Cancer, 30.000 euora

Dosentti Jari Laukkanen, University of Cambridge, UK. Sydänperäisen äkkikuoleman vaaran ennusteelliset tekijät, 6 kk, 22.000 euroa

Midnight Sun Pipers ry, Helsinki Pipes and Drums; Kilpailumatka Belgiaan, 5.250 euroa

Orimattilan Erkko-lukion stipendit, 4.900 euroa

Yksi hakija on peruuttanut jo hänelle myönnetyn avustuksen. Lisäksi kaksi päätöstä, jotka eivät ole vielä julkisia.

 

Liite 2