Toimintakertomus 2012

YLEISTÄ

Jane ja Aatos Erkon säätiö on perustettu vuonna 2002 tukemaan korkeatasoista kansainvälistä tutkimusta lääketieteen, tekniikan ja talouden alalla. Lisäksi säätiön tarkoituksena on edistää taidetta ja kulttuuria sekä urheilutoimintaa ja ruumiillista kasvatusta ja hyvinvointia Suomen kansakunnan etujen mukaisesti. Säätiön säädekirjan mukainen tarkoitus heijastaa säätiön perustajien arvomaailmaa ja se on laaja, jotta säätiö pystyisi vastaamaan muuttuvan maailman vaatimuksiin.

Säätiön toinen perustaja ja kunniapuheenjohtaja, ministeri Aatos Erkko kuoli pitkäaikaiseen sairauteen 5.5.2012. Ministeri Erkko toimi säätiön perustamisesta lukien säätiön hallituksen puheenjohtajana vuoteen 2010 saakka, jolloin hän vetäytyi säätiön aktiivisesta toiminnasta. Säätiön hallituksen puheenjohtajana ministeri Erkko loi säätiön toiminnalle vahvan perustan ja arvot. Henkilökohtaisten lahjoitusten ja testamenttimääräyksen avulla ministeri Erkko antoi säätiölle vahvan taloudellisen perustan, jonka avulla säätiön toimintaa on voitu kehittää ja laajentaa.

VARSINAINEN TOIMINTA

Toimintavuoden aikana säätiön varsinainen toiminta on kasvanut huomattavasti. Yhteydenotot säätiöön ovat lisääntyneet ja edelliseen vuoteen verrattuna avustushakemusten määrä on lähes kaksinkertaistunut (vuonna 2012 noin 470 kpl, 2011/262 kpl). Toiminnan jatkuva kehittäminen on mahdollistanut myönnettyjen avustusten määrän moninkertaistumisen.

Säätiö on toimintavuoden aikana jakanut avustuksina 9.024.400 euroa. Avustukset ovat edellisvuoteen verrattuna kaksinkertaistuneet.

Myönnetyt avustukset ovat liitteessä 1.

Avustusten kohteet on valittu säädekirjan tavoitteiden mukaisesti ja avustuspäätösten suuntausta suurempiin avustuskohteisiin on jatkettu. Säätiö on kohdentanut avustuksia sellaiseen tieteelliseen tutkimukseen, jonka avulla suomalaiset tutkijat entistä paremmin saavuttavat kansainvälisen tason ja aseman. Säätiön säädekirjan laaja tarkoitus on otettu huomioon päätettäessä avustuskohteista.

Avustus- ja apurahahakemuksia käsitellään säätiössä jatkuvasti. Hakemusten valmistelu on joustavaa ja asiamies on tavannut suurempien hankkeiden hakijat tai työryhmän johtajan henkilökohtaisesti. Sähköinen avustusten hakujärjestelmä on tehostanut säätiön toimintaa ja avustuspäätösten toimeenpanoa.

Säätiö edellyttää raportointia myönnetyn hankkeen edistymisestä ja tuloksista.

Avustuksen tai apurahan saajan tulee raportoida hankkeensa tuloksista pitemmän avustuksen osalta vuosittain ja lyhyemmän, kun hanke on valmistunut. Varainkäytöstä säätiölle tulee raportoida vuosittain.

Säätiö kertoo toiminnastaan avoimesti niin, että sitä voidaan seurata mahdollisimman tarkasti. Säätiön verkkosivuilla kerrotaan kaikki sellainen tieto, joka on julkisesti saatavissa, kuten säätiön säädekirjan mukaiset tavoitteet, säätiön säännöt, hallituksen jäsenet ja talous- ja työvaliokunnan jäsenet sekä säätiön toimintakertomus ja tulos- ja tasetiedot. Säätiön verkkosivuilla kerrotaan myös tiedot päätetyistä avustuksista.

Lähettäessään avustus- tai apurahahakemuksen Jane ja Aatos Erkon säätiölle hakijat luovuttavat säätiölle itseään koskevia tietoja, joista muodostuu säätiölle henkilötietoja sisältävä rekisteri. Tietoa säätiön avustus- ja apurahahakija- ja saaja rekisteristä on säätiön verkkosivuilla olevassa tietosuojaselosteessa.

TULOSLASKELMA JA SIJOITUSTOIMINTA

Yleistä

Ministeri Aatos Erkko testamenttasi säätiölle omistamansa arvopaperit. Testamentti pantiin täytäntöön 3.10.2012 ja säätiölle siirtyi ministeri Erkon omistuksessa olleet Sanoma Oyj:n osakkeet sekä muut koti – ja ulkomaiset osakkeet ja muut arvopaperit. Lisäksi säätiön omistukseen tuli Oy Asipex Ab:n osakekanta.

Testamentin toimeenpanon jälkeen säätiön omaisuuden rakenne oli vuoden-vaihteessa seuraava. Säätiön suoraan omistama hajautettu sijoitusvarallisuus oli markkina-arvoltaan 101 miljoona euroa, säätiön omistamien Sanoma Oyj osakkeiden (37.483.619 kpl, 23,02 % osakkeista ja äänistä) markkina-arvo oli 279 miljoona euroa ja Asipex-konsernin sijoitussalkun markkina-arvo oli 357 miljoona euroa. Kokonaisuuden markkina-arvo oli yhteensä 737 miljoona euroa. Omaisuudesta 89 % oli sijoitettuna osakkeisiin.

Tuloslaskelma

Varsinaisen toiminnan kulujäämä oli 9,2 miljoonaa euroa (2011: 4,6 miljoonaa euroa), josta avustukset olivat 9,0 miljoonaa euroa (4,4 miljoonaa euroa). Toimintakulut kauden aikana olivat 0,3 miljoonaa euroa (0,3 miljoonaa euroa).

Aatos Erkon testamenttilahjoituksen myötä saadut lahjoitukset olivat 559,0 miljoonaa euroa. Edellisenä vuotena ministeri Erkko lahjoitti säätiölle 20 miljoonaa euroa.

Säätiön sijoitusten kirjanpidollinen tuotto toimintavuoden aikana oli 6,6 miljoonaa euroa (kulu – 3,3 miljoonaa euroa). Suurimmat erät olivat sijoitusten arvonalennusten palautukset 3,4 miljoonaa euroa (arvonalennukset – 5,4 miljoonaa euroa) ja rahastojen voitto-osuudet 2,5 miljoonaa euroa (2,5 miljoonaa euroa).

Vuoden 2012 tilikauden ylijäämä oli 556,5 miljoonaa euroa (ylijäämä 12,1 miljoonaa euroa).  Ilman saatua lahjoitusta tilikauden alijäämä oli -2,5 miljoona euroa (alijäämä -7,9 miljoonaa euroa). Vuosina 2011 ja 2012 myönnettyjen avustusten määrät olivat suurempia kuin sijoitusten nettotuotot.

Sijoitustoiminta

Säätiön sijoitusten kokonaistuotto vuonna 2012, huomioiden realisoimaton markkina-arvojen muutos, oli 12 % tai 11,3 miljoona euroa (2011 – 8 % tai – 7,3 miljoona euroa). Osakesijoitukset tuottivat 15 % (-11 %) ja korkosijoitukset +5 (+1 %). Sijoitustoiminnan absoluuttinen tulos oli erinomainen ja osakesijoitusten tuotot ylittivät vertailuindeksit.

Tuottotarkastelussa ei ole huomioitu loppuvuonna testamenttilahjoituksena saatuja Sanoma Oyj:n osakkeita ja Asipex-konsernia.

Säätiön varallisuuden markkina-arvo (sisältäen Asipex-konsernin vuodelta 2012) oli vuoden vaihteessa 737 miljoona euroa (88,4 miljoonaa euroa). Osakesijoitusten osuus varallisuudesta oli 89 % (67 %), korkosijoitusten 11 % (33 %).

Sanoma Oyj osakkeet

Säätiö sai testamenttilahjoituksessa 25.680.076 kpl Sanoma Oyj:n osaketta.

Lisäksi Oy Asipex Ab:n omistamat Sanoma Oyj:n osakkeet, 11.803.543 kpl, ostettiin säätiön suoraan omistukseen 31.10.2012 tehdyllä pörssikaupalla.

Osakkeet yhteensä, 37.483.619 kpl, edustavat 23,02 prosenttia Sanoma Oyj:n osakkeista ja äänistä.

Oy Asipex Ab -konserni

Ministeri Aatos Erkon testamentin myötä Oy Asipex Ab:n koko osakekanta siirtyi Jane ja Aatos Erkon säätiön omistukseen. Yhtiön kotipaikka on Helsinki. Yhtiöllä on täysin omistettu sveitsiläinen tytäryhtiö Asipex AG.

Sijoitustoiminta ja riskien hallinta noudattaa yhtiön hallituksen hyväksymää sijoituspolitiikkaa.

Asipex-konsernin portfoliosijoitusten kokonaistuotto vuonna 2012 oli markkina-arvoin laskettuna +14 % (-9 %). Osakesijoitukset tuottivat vastaavasti +18 % (-9 %). Toimintavuoden 2012 tuotto osakemarkkinoilla ylitti selvästi vertailuindeksit ja oli erinomainen.

Konsernin liikevaihto oli 62,1 miljoonaa euroa (137,6). Suurin osa liikevaihdosta tuli arvopaperikaupasta. Liikevoitto oli 14,0 miljoonaa euroa (liiketappio -10,4). Konsernin rahoitustuotot olivat 87,0 miljoonaa euroa (12,7) joka osinkotuottojen lisäksi muodostui pääosin myyntivoitosta myytäessä Sanoma Oyj:n osakkeet, Jane ja Aatos Erkon säätiölle, myyntivoitto oli 79,9 miljoonaa euroa. Tilikauden voitto verojen jälkeen oli 79,6 miljoonaa euroa (tappio -0,2).

Tilikauden lopussa konsernitase oli 360,1 miljoonaa euroa (276,8). Konsernin oma pääoma oli 340,4 miljoonaa euroa (276,3) ja omavaraisuusaste oli 94,5 % (99,8 %). Vaihto-omaisuudessa olevien osakkeiden ja rahastojen kirjanpitoarvo oli vuoden lopussa 274,3 miljoonaa euroa (243,0) ja markkina-arvo 314,5 miljoonaa euroa (268,7). Siirtovelkoihin on kirjattu verovaraus tilikauden tuloverojen osalta, 19,2 miljoonaa euroa.

Konsernin henkilöstö keskimäärin tilikauden aikana oli neljä henkilöä.

Rouva Jane Erkolla on oikeus Asipex- konsernin sekä Sanoma Oyj:n 25.680.076 osakkeen osinkotuottoon. Tällä ei ole oleellista merkitystä säätiön toimintaedellytyksiin.

Riskien hallinta

Omaisuuden reaaliarvon säilyttäminen ja kasvattaminen pitkällä aikavälillä on sijoitustoiminnan ensisijainen tavoite. Säätiön sijoitustoiminnan tavoitteena on myös turvata varsinaisen toiminnan vakaa kassavirta ja riittävä maksuvalmius. Sijoitushorisontin ollessa pitkä sijoitusstrategia on osakepainotteinen (osakepaino oli vuoden lopussa 89 %) ja sijoitussalkkua ei yleisesti ottaen suojata.

Lyhyen aikavälin kurssimuutoksilla ei ole säätiön kannalta merkitystä, kun pyritään pitkän aikavälin reaalituottoihin ja kassavirtaan.

Sijoitusstrategian mukaisesti sijoitukset on hajautettu maantieteellisesti, toimialoittain, yhtiökohtaisesti ja valuuttamääräisesti. Sijoitukset ovat likvideissä arvopapereissa ja rahastoissa, jotka voi nopeasti muuttaa rahaksi, eli säätiön rahoitus- ja likviditeettiriski on hyvin pieni.

Kotimainen ja kansainvälinen taloudellinen tilanne heijastuu säätiön sijoituksiin. Sijoitustoiminnan riskit liittyvät lähinnä yleiseen markkinariskiin, eli kansainvälisten osakemarkkinoiden ja osinkotulojen kehitykseen pitkällä aikavälillä.

Rahavarojen hoito ja sijoitustoiminta on tehty hallituksen hyväksymän sijoituspolitiikan mukaisesti ja sijoitustoimintaan liittyvät asiat on käsitelty säätiön talousvaliokunnassa.

HALLINTO

Hallitus

Hallituksen puheenjohtajana toimi Nils Ittonen. Hänen toimikautensa kestää seuraavaan vuosikokoukseen saakka. Hallituksen varapuheenjohtajana jatkaa Jane Erkko.

Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen hallituksen jäsenet Jaakko Rauramo, Sakari Alhopuro ja Heli Rahka. Heidän toimikautensa kestää seuraavaan vuosikokoukseen saakka. Hallitus on kokoontunut toimintavuoden aikana viisi kertaa.

Talousvaliokunta

Säätiön hallitus nimesi vuosikokouksessaan 28.3.2012 talousvaliokunnan  puheenjohtajaksi Nils Ittosen ja jäseniksi Marja Leskisen ja Karl Tujulinin.

Talousvaliokunta seuraa kiinteästi finanssimarkkinoiden sekä talouden yleistä kehitystä ja toimii hallituksen vahvistaman sijoitusstrategian puitteissa.Talousvaliokunta on kokoontunut toimintavuoden aikana neljä kertaa.

Työvaliokunta

Säätiön hallitus nimesi vuosikokouksessaan 28.3.2012 työvaliokunnan puheenjohtajaksi Nils Ittosen ja jäseniksi Jane Erkon ja Marja Leskisen.

Työvaliokunta valmistelee hallituksen päätettäväksi tulevat asiat. Työvaliokunta on kokoontunut toimintavuoden aikana neljä kertaa.

Toimihenkilöt
Säätiön asiamiehenä toimi Marja Leskinen ja osapäiväisenä toimihenkilönä Dita Eklund.

TILINTARKASTUS

Säätiön hallitus valitsi vuosikokouksessaan 28.3.2012 säätiön tilejä tarkastamaan kauppatieteiden maisteri Johanna Perälän, KHT ja kauppatieteiden maisteri Samuli Perälän, KHT sekä varatilintarkastajiksi kauppatieteiden maisteri Sari Airolan, KHT ja kauppatieteiden maisteri Henrik Sormusen, KHT.

KULUVAN VUODEN TOIMINTA

Säätiön varallisuuden kasvettua vuosittain myönnettäväksi tulevien avustusten määrää lisätään edelleen hallitusti. Avustusten kohteet valitaan säädekirjaan merkittyjen tavoitteiden mukaisesti ja avustuspäätösten suuntausta suurempiin avustuskohteisiin jatketaan. Säätiö jatkaa valitsemallaan linjalla etsien kohteita korkeatasoisen kansainvälisen tieteellisen tutkimuksen tukemiseksi.

Toimintavuoden aikana selvitetään, valmistellaan ja päätetään avustuksista säätiön tarkoitusta toteutettaviin hankkeisiin. Lisäksi seurataan ja valvotaan myönnettyjen avustusten toteutumista. Täydelliseen sähköiseen arkistoon siirtymistä aletaan valmistella.

Taloudellinen tilanne ja sen vaikutus sijoitusomaisuuden tuottoon otetaan huomioon avustuspäätöksiä tehtäessä.