Avustusten haku

Jane ja Aatos Erkon säätiö myöntää avustuksia ja apurahoja tekniikan, talouden ja lääketieteen tutkimuksiin, kulttuurihankkeisiin sekä muihin hankkeisiin joilla edistetään henkistä ja ruumiillista hyvinvointia.

Hakemuksia käsitellään säätiössä jatkuvasti, joten ennalta määriteltyä hakuaikaa ei ole. Säätiön hallitus tekee päätökset, erikseen sovitun kokousaikatulun mukaisesti.

Apurahahakemus tehdään sähköistä hakujärjestelmää käyttäen.

Mikäli kysymyksiä apurahanhausta ilmaantuu, pyydämme teitä ystävällisesti ottamaan yhteyttä Jane ja Aatos Erkon säätiöön saatio@jaes.fi

Mikäli lomakkeen kanssa on teknisiä ongelmia, pyydämme ottamaan yhteyttä hakemustukeen hakemustuki@datalink.fi

Hakemukset lähetetään liitteineen sähköisesti, jonka jälkeen tulostettu ja allekirjoitettu hakemus ilman liitteitä toimitetaan postitse säätiölle.

Säätiön postiosoite on Jane ja Aatos Erkon säätiö, PL 144, 00101 Helsinki.

Vain näin toimitetut hakemukset käsitellään.

Hakemuksen liitteet
Kun apurahaa haetaan tieteellistä tutkimusta varten, liitteenä tulee olla

  • tutkimus- tai hankesuunnitelman lyhennelmä, enintään kolmen liuskan mittainen
  • tarvittaessa tutkimuksen tekninen kuvaus
  • ansioluettelo tai vastaava, enintään kolmen liuskan mittainen
  • tieteelliset julkaisut
  • mahdollinen työn ohjaajan lausunto
  • suositukset
  • kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma, josta tulee ilmetä hakeeko hakija rahoitusta myös muista lähteistä.

Haettaessa hankeapurahaa työryhmälle kaikki ryhmän jäsenet ilmoitetaan hakemuksessa ja heidän ansioluettelonsa liitetään hakemukseen.

Yhteisön hakemukseen liitetään jäljennös edellisen vuoden toimintakertomuksesta, tilinpäätöksestä ja tilintarkastuskertomuksesta.

Päätökset apurahoista

Päätökset myönnetyistä avustuksista ja apurahoista ilmoitetaan saajilleen kirjallisesti mahdollisimman pian päätöksenteon jälkeen. Tiedot myönnetyistä avustuksista ja apurahoista julkaistaan säätiön verkkosivuilla
kohdassa myönnetyt apurahat.

Ilmoitus verottajalle

Apurahansaajan tulee ilmoittaa Jane ja Aatos Erkon säätiöltä saamansa apuraha veroilmoituksessaan. Säätiö ilmoittaa verottajalle vuosittain maksamansa apurahat.

Apurahansaajien sosiaaliturva

Eduskunta hyväksyi 11.11.2008 apurahansaajien sosiaaliturvaa parantavat lakimuutokset. Apurahansaajat pääsevät maatalousyrittäjän eläkelain (MYEL) mukaisen lakisääteisen työeläketurvan piiriin.

Suomessa asuva apurahansaaja on velvollinen vakuuttamaan itsensä Maatalousyrittäjien eläkelaitoksessa, kun hänelle on Suomesta myönnetty apuraha, jonka turvin hän työskentelee Suomessa yhdenjaksoisesti vähintään neljä kuukautta. Tietyin edellytyksin apurahansaajat voisivat työskennellä apurahan turvin myös ulkomailla.Lisäksi apurahan suuruuden tulee olla vuotuiseksi MYEL-työtuloksi muutettuna vähintään 3 300 euroa. Apurahansaajan eläketurva määräytyy hänelle vahvistetun MYEL-työtulon perusteella samalla tavoin kuin maatalousyrittäjällä.

Lue lisää apurahansaajien sosiaaliturvasta, Mela

Raportointi

Jane ja Aatos Erkon säätiö seuraa rahoittamiensa tutkimusten etenemistä, vaikuttavuutta ja apurahan käyttöä. Tutkimushankkeen vastuullinen johtaja tai henkilökohtaisen avustuksen tai apurahan saaja vastaa raportoinnista ja siitä, että säätiön myöntämä rahoitus käytetään hakemuksessa ilmoitetulla tavalla.

Avustuksen tai apurahan saajan tulee raportoida hankkeensa tuloksista pitemmän avustuksen osalta vuosittain ja lyhyemmän, kun hanke on valmistunut. Varainkäytöstä säätiölle tulee raportoida vuosittain.

Säätiölle tulee lisäksi raportoida välittömästi, mikäli rahoitettavan tutkimushankkeen aikana tutkimuksen aikataulussa, tutkimusryhmän kokoonpanossa tai muissa vastaavissa tutkimukseen liittyvissä asioissa tapahtuu oleellisia muutoksia. Säätiöllä on mahdollisuus pyytää avustuksen tai apurahan saajilta lisäselvityksiä.

Maksatuksen keskeyttäminen ja rahoituksen palauttaminen

Mikäli sovittua tutkimus- ja tai opiskeluraporttia ei määräaikaan mennessä toimiteta tai säätiö katsoo raportin perusteella tutkimuksen etenevän epätyydyttävästi, säätiöllä on mahdollisuus keskeyttää apurahan maksaminen.

Rahoitus voidaan keskeyttää myös siinä tapauksessa, että avustuksen tai apurahan saaja käyttää rahoitusta rahoituspäätöksen vastaisesti tai on laiminlyönyt ilmoitusvelvollisuutensa tutkimushankkeen aikana tapahtuneista oleellisista muutoksista. Jos tutkimuksen suorittaminen tai jatko-opinnot jostain syystä keskeytyvät, säätiöllä on oikeus periä jo maksetusta avustuksesta tai apurahasta takaisin se osa, jonka kohtuudella voi katsoa jääneen käyttämättä. Takaisinperintä voidaan myös tehdä jos hankkeen toteutus on tehty hankkeesta sovitun ehtojen vastaisesti.

Tietosuoja

Lähettäessään avustus- tai apurahahakemuksen Jane ja Aatos Erkon säätiölle hakijat luovuttavat säätiölle itseään koskevia tietoja, joista muodostuu säätiölle henkilötietoja sisältävä rekisteri. Rekisterinpitäjän oikeudesta kerätä, tallettaa, käyttää sekä muutoin käsitellä henkilötietoja säädetään lailla. Yleissäännökset sisältyvät henkilötietolakiin (523/1999).

Lue lisää tietosuojasta

Lue lisää tietosuojaselosteesta