Avustusten haku

Jane ja Aatos Erkon säätiö myöntää avustuksia tekniikan, talouden ja lääketieteen tutkimuksiin, kulttuurihankkeisiin sekä muihin hankkeisiin, joilla edistetään henkistä ja ruumiillista hyvinvointia.

Hakemuksia käsitellään säätiössä jatkuvasti, joten ennalta määriteltyä hakuaikaa ei ole. Säätiön hallitus tekee päätökset, erikseen sovitun kokousaikatulun mukaisesti.

Avustushakemus tehdään sähköistä hakujärjestelmää käyttäen.

Mikäli kysymyksiä avustuksen hausta ilmaantuu, pyydämme teitä ystävällisesti ottamaan yhteyttä Jane ja Aatos Erkon säätiöön saatio@jaes.fi

Mikäli lomakkeen kanssa on teknisiä ongelmia, pyydämme ottamaan yhteyttä hakemustukeen hakemustuki@datalink.fi

Hakemukset lähetetään liitteineen sähköisesti, jonka jälkeen tulostettu ja allekirjoitettu hakemus ilman liitteitä toimitetaan postitse säätiölle.

Säätiön postiosoite on Jane ja Aatos Erkon säätiö, PL 144, 00101 Helsinki.

Vain näin toimitetut hakemukset käsitellään.

Hakemuksen liitteet
Kun avustusta haetaan tieteellistä tutkimusta varten, liitteenä tulee olla

  • tutkimus- tai hankesuunnitelman lyhennelmä, enintään kolmen liuskan mittainen
  • tarvittaessa tutkimuksen tekninen kuvaus
  • ansioluettelo tai vastaava, enintään kolmen liuskan mittainen
  • julkaisuluettelo
  • mahdollinen työn ohjaajan lausunto
  • suositukset
  • kustannusarvio (sis. mahdollisen hallintokustannuksen) ja rahoitussuunnitelma, josta tulee ilmetä hakeeko hakija rahoitusta myös muista lähteistä.

Haettaessa hankeavustusta työryhmälle kaikki ryhmän jäsenet ilmoitetaan hakemuksessa ja heidän ansioluettelonsa liitetään hakemukseen.

Yhteisön hakemukseen liitetään jäljennös edellisen vuoden toimintakertomuksesta, tilinpäätöksestä ja tilintarkastuskertomuksesta.

Päätökset avustuksista

Hakijalle ilmoitetaan myönteisestä päätöksestä kirjallisesti mahdollisimman pian päätöksenteon jälkeen. Tiedot myönnetyistä avustuksista julkaistaan säätiön verkkosivuilla kohdassa myönnetyt avustukset.

Kielteisistä päätöksistä emme ilmoita hakijalle.

Avustuksen maksatus tapahtuu yliopiston tai muun vastaavan tutkimusyhteisön kautta.

Ilmoitus verottajalle

Avustuksen saajan tulee ilmoittaa Jane ja Aatos Erkon säätiöltä saamansa avustuksen veroilmoituksessaan. Säätiö ilmoittaa verottajalle vuosittain maksamansa avustukset.

Apurahansaajien sosiaaliturva

Eduskunta hyväksyi 11.11.2008 apurahansaajien sosiaaliturvaa parantavat lakimuutokset. Apurahansaajat pääsevät maatalousyrittäjän eläkelain (MYEL) mukaisen lakisääteisen työeläketurvan piiriin.

Suomessa asuva apurahansaaja on velvollinen vakuuttamaan itsensä Maatalousyrittäjien eläkelaitoksessa, kun hänelle on Suomesta myönnetty apuraha, jonka turvin hän työskentelee Suomessa yhdenjaksoisesti vähintään neljä kuukautta. Tietyin edellytyksin apurahansaajat voisivat työskennellä apurahan turvin myös ulkomailla.Lisäksi apurahan suuruuden tulee olla vuotuiseksi MYEL-työtuloksi muutettuna vähintään 3 300 euroa. Apurahansaajan eläketurva määräytyy hänelle vahvistetun MYEL-työtulon perusteella samalla tavoin kuin maatalousyrittäjällä.

Lue lisää apurahansaajien sosiaaliturvasta, Mela

Raportointi

Jane ja Aatos Erkon säätiö seuraa rahoittamiensa tutkimusten etenemistä, vaikuttavuutta ja avustuksen käyttöä. Tutkimushankkeen vastuullinen johtaja tai henkilökohtaisen avustuksen saaja vastaa raportoinnista ja siitä, että säätiön myöntämä rahoitus käytetään hakemuksessa ilmoitetulla tavalla.

Avustuksen saajan tulee raportoida hankkeensa tuloksista pitemmän avustuksen osalta vuosittain ja lyhyemmän, kun hanke on valmistunut. Varainkäytöstä säätiölle tulee raportoida vuosittain.

Säätiölle tulee lisäksi raportoida välittömästi, mikäli rahoitettavan tutkimushankkeen aikana tutkimuksen aikataulussa, tutkimusryhmän kokoonpanossa tai muissa vastaavissa tutkimukseen liittyvissä asioissa tapahtuu oleellisia muutoksia. Säätiöllä on mahdollisuus pyytää avustuksen saajilta lisäselvityksiä.

Maksatuksen keskeyttäminen ja rahoituksen palauttaminen

Mikäli sovittua tutkimus- ja tai opiskeluraporttia ei määräaikaan mennessä toimiteta tai säätiö katsoo raportin perusteella tutkimuksen etenevän epätyydyttävästi, säätiöllä on mahdollisuus keskeyttää avustuksen maksaminen.

Rahoitus voidaan keskeyttää myös siinä tapauksessa, että avustuksen saaja käyttää rahoitusta rahoituspäätöksen vastaisesti tai on laiminlyönyt ilmoitusvelvollisuutensa tutkimushankkeen aikana tapahtuneista oleellisista muutoksista. Jos tutkimuksen suorittaminen tai jatko-opinnot jostain syystä keskeytyvät, säätiöllä on oikeus periä jo maksetusta avustuksesta takaisin se osa, jonka kohtuudella voi katsoa jääneen käyttämättä. Takaisinperintä voidaan myös tehdä jos hankkeen toteutus on tehty hankkeesta sovitun ehtojen vastaisesti.

Tietosuoja

Lähettäessään avustushakemuksen Jane ja Aatos Erkon säätiölle hakijat luovuttavat säätiölle itseään koskevia tietoja, joista muodostuu säätiölle henkilötietoja sisältävä rekisteri. Rekisterinpitäjän oikeudesta kerätä, tallettaa, käyttää sekä muutoin käsitellä henkilötietoja säädetään lailla. Yleissäännökset sisältyvät henkilötietolakiin (523/1999).

Lue lisää tietosuojasta

Lue lisää tietosuojaselosteesta